Zákony ukládají provozovatelům plynových zařízení několik povinností.

Mezi dvě hlavní patří pravidelné provádění kontrol a revizí. Ale jaký je v tom rozdíl? Co si můžete provést sami a na co potřebujete osobu odborně způsobilou?

Kontrola plynových spotřebičů a zařízení

Provozovatel plynového zařízení je povinen provádět kontrolu jednou ročně. Tuto kontrolu nemusí provádět revizní technik. Kontrolu může provést i pověřený pracovník provozovatele, který byl řádně proškolen k obsluze kontrolovaného zařízení a prokazatelně zná bezpečnostní předpisy a požární řád.

Kontroluje se těsnost plynových zařízení a rozvodůovladatelnost armatur a kohoutů, volný přístup k hlavnímu uzávěru plynu a všem plynoměrům, správnost orientačních tabulek a značení.

Výsledky takové kontroly musí být zaznačeny do provozního deníku plynového zařízení. Zapsán do deníku musí být termín a rozsah kontroly, jméno pracovníka provádějícího kontrolu a popřípadě také zjištěné závady a návrhy na jejich odstranění. Kontroly se řídí §3 Zákona č. 85/1978 Sb.

Revize plynových spotřebičů Jan NohavaRevize plynových spotřebičů a zařízení

Rozlišujeme dva druhy revizí – výchozí revizi a provozní revizi.

Výchozí revize

Už podle názvu je jasné, že tato revize se provádí při uvedení nového plynového zařízení do provozu. Většinou ji provádí přímo dodavatel plynového zařízení. Revize prokazuje, že plynové zařízení i jeho samotná montáž splňují všechny technické, bezpečnostní i legislativní nároky. Výchozí revize se řídí §6 Zákona č. 85/1978 Sb.

Provozní revize

Tato revize probíhá v pravidelných intervalech. Provozní revize plynových zařízení musí být provedena alespoň jednou za 3 roky. Tuto revizi musí provést osoba odborně způsobilá – tedy revizní technik s patřičným oprávněním. Provozní revize se řídí §7 Zákona č. 85/1978 Sb.

Provozní revize se musí provést také v případě těchto nenadálých skutečností:

  • zařízení je déle než 6 měsíců mimo provoz
  • po generální opravě zařízení
  • po odstávce z důvodu nehody nebo poruchy
  • po skončení zkušebního provozu

Provedení provozní revize nahrazuje v daném roce provedení kontroly plynového zařízení.

Hlavní rozdíly kontroly a revize plynových spotřebičů a zařízení

Kontrola Revize
Kdo ji provádí? pověřený vyškolený pracovník revizní technik
Jak často se provádí? 1x ročně 1x za 3 roky

Pokud si nejste jisti svými povinnostmi, ozvěte se mi a já vám poradím. Stejně tak vám mohu revize plynových zařízení i provést.

Napište mi nebo zavolejte

©2015 - 2016 Ing. Jan Nohava - vytvořil DigitalniDurian.cz